http://niruth.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

ประวัติและผลงาน

 ติดต่อเรา

สื่อและการเผยแพร่

ใช้มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า กลางฝน เสี่ยงฟ้าผ่า? 6 สิ่งแนะนำข้อควรระวัง “ขณะฝนตกหนัก”

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย Do and Don

7 เคล็ดลับ "เรียนอย่างไรให้จบตามหลักสูตร 4ปี (แถมพ่วงดีกรีเกียรตนิยม)"

ชัวร์นะแม่ อย่าแชร์มั่ว : การชาร์จโทรศัท์ทิ้งไว้ทั้งวัน ควรทำหรือไม่ โทรผ่านไลน์ อันตรายจริงป่ะ ห้ามเอามือถือเปียกแช่ข้าวสาร

ชัวร์ก่อนแชร์ : คลื่นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi คลื่นมือถือ เป็นตัวเร่งโลกร้อน จริงหรือ?:คลื่นวิทยุ-คลื่นมือถือ รบกวนสมองได้จริงหรือ? พิสูจน์คลิปทำที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายจริงหรือ? กระป๋องน้ำอัดลมเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ได้จริงหรือ? สัญญาณ Wi-Fi อันตรายจริงหรือ?

วิศวกรรมศาสตร์

ข่าวสารและกิจกรรม

Physics

การบริหารจัดการ

อิสรภาพทางการเงิน(Financial Freedom)

หัวข้อวิจัยสนใจ(Interested Topic Research)และโครงการ

ปฎิทิน

« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สถิติ

เปิดเว็บ06/06/2011
อัพเดท08/05/2024
ผู้เข้าชม80,327
เปิดเพจ122,540

สินค้า

iGetWeb.com
AdsOne.com

วิศวกรรมสายอากาศ

วิศวกรรมสายอากาศ
 วศฟฟ ๓๒๖ วิศวกรรมสายอากาศ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                         มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

                                                                หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา                      วศฟฟ ๓๒๖ วิศวกรรมสายอากาศ

                                                       EGEE 326 Antenna Engineering

๒.  จำนวนหน่วยกิต                           ๓(๓-๐-๖)  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๓.    หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

                วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  เป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ  

๔.    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

        ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

                                นิรุทธ์ พรมบุตร

                                สถานที่ติดต่อ  : ห้อง ๕๐๗ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                                โทร.๐๒ ๘๘๙๒๒๒๕ ต่อ ๖๕๐๑-๒ e-mail: egnpb@mahidol.ac.th

                                www.facebook.com/niruth.p    

         ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน

                                นิรุทธ์ พรมบุตร

                                สถานที่ติดต่อ  : ห้อง ๕๐๗ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                                โทร.๐๒ ๘๘๙๒๒๒๕ ต่อ ๖๕๐๑-๒ e-mail: egnpb@mahidol.ac.th

                                www.facebook.com/niruth.p  

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

                ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓

๖.     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)    วศฟฟ ๓๕๓ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  ไม่มี 

๘.  สถานที่เรียน   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๙.    วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 ๑.    จุดมุ่งหมายของรายวิชา   

        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

                    ๑.๑   อธิบายหลักการวิศวกรรมสายอากาศ

                    ๑.๒  ประยุกต์หลักการวิศวกรรมสายอากาศ  และสามารถแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารได้

 

๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

                เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องวิศวกรรมสายอากาศ 

 

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการดำเนินการ 

 

๑.    คำอธิบายรายวิชา  

นิยามพื้นฐานและทฤษฎี การก่อรูปสมการของปัญหาการแพร่กระจาย แหล่งกระจายคลื่นแบบจุดไอโซทรอปิค รูปแบบกำลังและสนาม สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย อิมพีแดนซ์ของการกระจายคลื่น การโพลาไรซ์ของคลื่น การแพร่กระจายจากอุปกรณ์กระแส คุณสมบัติการแพร่กระจายของสายอากาศแบบเชิงเส้น สายอากาศแถวลำดับแบบเส้น สายอากาศอุดะ-ยากิ สายอากาศแบบรายคาบล็อก สายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์

Basic definitions and theorems, formulation of the radiation problems, isotropic point source, power and field patterns, directivity and gain, radiation impedance, wave polarization, radiation from the current elements, radiation properties of linear wire antenna, linear array antenna, Uda-Yagi antenna, log-periodic antenna, aperture antenna

 

                               

๒.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

                จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์                                 ๓            ชั่วโมง

                จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์                          ๐             ชั่วโมง

                จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานภาคสนามต่อสัปดาห์            ๐             ชั่วโมง

                จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง                              ๖             ชั่วโมง

 

๓.    จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

        ๓.๑ อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ๓.๒ อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

        ๓.๓ นักศึกษาจองวันเวลาล่วงหน้าแล้วมาพบตามเวลา

 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

๑.    คุณธรรม จริยธรรม 

        ๑.๑    คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

                     ๑.๑.๑    มีวินัยและตรงต่อเวลา รับผิดชอบ เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ (ผลการเรียนรู้ข้อ ๑.๒)

        ๑.๒  วิธีการสอน

                    ๑.๒.๑   การมอบหมายงาน

                    ๑.๒.๒ การอบรมสั่งสอนทั้งในและนอกห้องเรียน

        ๑.๓  วิธีการประเมินผล

                    ๑.๓.๑ วินัยและตรงต่อเวลา รับผิดชอบ เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ประเมินจาก:

                                (๑) การสังเกตพฤติกรรม ในการเข้าเรียน การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย การเชื่อฟังอาจารย์ผู้สอนและกฎระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัย

๒.  ความรู้   

        ๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ

                    ๒.๑.๑   หลักการวิศวกรรมสายอากาศ (ผลการเรียนรู้ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒)

                    ๒.๑.๒   ประยุกต์ใช้วิศวกรรมสายอากาศ (ผลการเรียนรู้ข้อ ๒.๓)

        ๒.๒  วิธีการสอน

                    ๒.๒.๑  บรรยาย

                    ๒.๒.๒  อภิปรายกลุ่ม

                    ๒.๒.๓  รายงานรายบุคคล/รายงานกลุ่ม

        ๒.๓ วิธีการประเมินผล

                     ๒.๓.๑ หลักการวิศวกรรมสายอากาศ ประเมินจาก:

                                (๑) การทดสอบย่อย สอบปลายภาค

                    ๒.๓.๒ ประยุกต์ใช้วิศวกรรมสายอากาศ ประเมินจาก:

                                (๑) การเขียนรายงานหรือสรุปเนื้อหาจากการอภิปราย

                                (๒) การทดสอบย่อย สอบปลายภาค

                                (๓) ออกแบบระบบสื่อสารสายอากาศ

๓.  ทักษะทางปัญญา 

        ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

                   ๓.๑.๑ วิเคราะห์ สรุปรวมประเด็นทางสายอากาศที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร (ผลการเรียนรู้ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒)

                   ๓.๑.๒ การออกแบบระบบสายอากาศ (ผลการเรียนรู้ข้อ ๓.๓)

        ๓.๒ วิธีการสอน

                    ๓.๒.๑ กรณีศึกษา

                    ๓.๒.๒ อภิปรายกลุ่ม

        ๓.๓  วิธีการประเมินผล

                    ๓.๓.๑ วิเคราะห์หลักการวิศวกรรมสายอากาศประเมินจาก:

                               (๑) การทดสอบย่อย สอบปลายภาค และ รายงานวิเคราะห์หลักการวิศวกรรมสายอากาศ

                    ๓.๓.๒ ประยุกต์ใช้วิศวกรรมสายอากาศ ประเมินจาก:

                                (๑) การทดสอบย่อย สอบปลายภาค  

                                                                                 

๔.    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

        ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

                ๔.๑.๑ รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย (ผลการเรียนรู้ข้อ ๔.๒)

        ๔.๒   วิธีการสอน

                ๔.๒.๑ รายงานกลุ่ม/รายงานเดี่ยว

        ๔.๓  วิธีการประเมินผล

                ๔.๓.๑ รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจาก:

                          (๑) ความตรงต่อเวลาในการส่งรายงาน สังเกตพฤติกรรมในการทำงานรวมกลุ่ม

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

                ๕.๑.๑ ทักษะการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ ๕.๑)

                ๕.๑.๒ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลเชิงสถิติในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา (ผลการเรียนรู้ข้อ ๕.๒)

                ๕.๑.๓ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมและการนำเสนอผลงาน  (ผลการเรียนรู้ข้อ ๕.๓)

        ๕.๒  วิธีการสอน

                ๕.๒.๑ รายงานกลุ่ม/รายงานเดี่ยว

                ๕.๒.๒ การหาข้อมูลโดยผ่านสื่อสารสนเทศ

                ๕.๒.๓ การสอบภาคปฏิบัติ

        ๕.๓  วิธีการประเมิน

                ๕.๓.๑ ทักษะการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับวิชาชีพ

                                (๑) การสอบภาคปฏิบัติ

                ๕.๓.๒ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลเชิงสถิติในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา ประเมินจาก:

                                (๑) รายงานกลุ่ม/รายงานเดี่ยว

                ๕.๓.๓ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมและการนำเสนอผลงาน

ประเมินจาก

                                (๑) การใช้โปรแกรมในการนำเสนอความคิด เช่น พาวเวอร์พอยท์ คลิป อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

                                (๒) การใช้เครื่องมือค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการค้นคว้าหาข้อมูล

 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.    แผนการสอน                              

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

จำนวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ 

อาจารย์ผู้สอน 

บรรยาย

 

ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย 

ตนเอง 

บทนำ 

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

คุณสบัติพื้นฐานสายอากาศ(๑)

บรรยาย 

นิรุทธ์ พรมบุตร

คุณสบัติพื้นฐานสายอากาศ(๒)

บรรยาย 

นิรุทธ์ พรมบุตร

ฟังก์ชันศักย์ไฟฟ้าช่วย

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

สายอากาศแบบเส้น(๑)

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

สายอากาศแบบเส้น(๒)

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

สายอากาศแบบไดโพล

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

สอบกลางภาค

(Midterm Examination)

 
 

นิรุทธ์ พรมบุตร

สายอากาศแบบวงปิด

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๐

สายอากาศแบบแถวลำดับ

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๑

สายอากาศแบบปลายเปิด,สายอากาศฮอร์น,สายอากาศไมโครสตริป  

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๒

การออกแบบสายอากาศด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ IE3Dzeland

บรรยาย,ทดลองปฏิบัติการ

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๓

การออกแบบสายอากาศด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CST Microwave Studio

บรรยาย,ทดลองปฏิบัติการ

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๔

การวัดค่าคุณสมบัติของสายอากาศ

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๕

รายงาน

อภิปรายเดี่ยว

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๖

สอบปลายภาค

(Final Examination)                             

 

 

 

 

 

 

รวมจำนวนชั่วโมง 

ตลอดภาคการศึกษา

๔๕

๙๐

 

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้*

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

๒.๑-๒.๒ และ ๕.๑

การสอบกลางภาค

การสอบปลายภาค

๑๖

๔๐%

๕๐%

๓.๑-๓.๒ และ ๒.๓

รายงาน

๑๕

๑๐%

 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑.    ตำราและเอกสารหลัก 

[1] Antenna Theory Analysis and Design  by  Constantine A. Balanis 2th Edition, John Wiley & Sons, Inc. 1997 (3rd Edition)

[2] “Antennas for all applications” by John D. Kraus and Ronald J. Marhefka, International Edition, Mc Graw Hill 2002 

๒.    เอกสารและข้อมูลสำคัญ

แบบฝึกหัด,แนวข้อสอบประมวลความรู้,แนวข้อสอบกว.ไฟฟ้าสื่อสาร

 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

[1] "Antenna Engineering Handbook" by Dr. John Volakis,4th Edition,Mc Graw Hill 2007 

[2] Formula Sheet 

 [3] IE3D Program 

                                หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

 

๑.    กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

        การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิด และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

        ๑.๑  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

        ๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน

        ๑.๓ แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

        ๑.๔ ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา

 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

        ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

        ๒.๑ การสังเกตการณ์การสอนไขว้ (cross observation) ระหว่างผู้ร่วมทีมการสอน

        ๒.๒ ผลการสอบ

        ๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

 

๓.    การปรับปรุงการสอน 

        หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้

        ๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

        ๓.๒ ทำการการวิจัยการจัดการเรียนการสอน

 

๔.    การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

        ๔.๑ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช้อาจารย์ประจําหลักสูตร

        ๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

        จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

        ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม    ข้อ ๔

        ๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหา

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์

สายอากาศแถวลำดับ

Tags : Antenna Engineering

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view