http://niruth.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

ประวัติและผลงาน

 ติดต่อเรา

สื่อและการเผยแพร่

ใช้มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า กลางฝน เสี่ยงฟ้าผ่า? 6 สิ่งแนะนำข้อควรระวัง “ขณะฝนตกหนัก”

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย Do and Don

7 เคล็ดลับ "เรียนอย่างไรให้จบตามหลักสูตร 4ปี (แถมพ่วงดีกรีเกียรตนิยม)"

ชัวร์นะแม่ อย่าแชร์มั่ว : การชาร์จโทรศัท์ทิ้งไว้ทั้งวัน ควรทำหรือไม่ โทรผ่านไลน์ อันตรายจริงป่ะ ห้ามเอามือถือเปียกแช่ข้าวสาร

ชัวร์ก่อนแชร์ : คลื่นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi คลื่นมือถือ เป็นตัวเร่งโลกร้อน จริงหรือ?:คลื่นวิทยุ-คลื่นมือถือ รบกวนสมองได้จริงหรือ? พิสูจน์คลิปทำที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายจริงหรือ? กระป๋องน้ำอัดลมเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ได้จริงหรือ? สัญญาณ Wi-Fi อันตรายจริงหรือ?

วิศวกรรมศาสตร์

ข่าวสารและกิจกรรม

Physics

การบริหารจัดการ

อิสรภาพทางการเงิน(Financial Freedom)

หัวข้อวิจัยสนใจ(Interested Topic Research)และโครงการ

ปฎิทิน

« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

สถิติ

เปิดเว็บ06/06/2011
อัพเดท08/05/2024
ผู้เข้าชม79,603
เปิดเพจ121,769

สินค้า

iGetWeb.com
AdsOne.com

หลักการระบบสื่อสาร

หลักการระบบสื่อสาร

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

 หลักการระบบสื่อสาร (Principles of  Communications)

1. รหัสวิชา                     618361

2. จำนวนหน่วยกิต            3 หน่วยกิต

3. ชื่อวิชา                      หลักการระบบสื่อสาร (Principles of  Communications)

4. ภาควิชา                     วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. ภาคการศึกษา              ปลาย

6. ปีการศึกษา                 2553

7. ชื่อผู้สอน                   นิรุทธ์ พรมบุตร

                                    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                  โทร.๐๒ ๘๘๙๒๒๒๕ ต่อ ๖๕๐๑-๒ e-mail:egnpb@mahidol.ac.th

                                  www.facebook.com/niruth.p

                                  www.niruth.igetweb.com

8. เงื่อนไขรายวิชา            Engineering Mathematics, Signal and systems.

9. สถานภาพของรายวิชา    วิชาบังคับ              

10. ชื่อหลักสูตร              วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

11. วิชาระดับ                 ปริญญาตรี

12. จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์    บรรยาย      3     ชั่วโมง / ปฏิบัติการ    ชั่วโมง

13. เนื้อหารายวิชา

                    การวิเคราะห์สัญญาณและสัญญาณรบกวน ระบบมอดูเลตและตรวจวัดเชิงอุปมานและเชิงเลข ทฤษฎีการชักตัวอย่างของไนควิสต์และการควอนไทซ์ ระบบเบสแบนด์เชิงเลข การมอดูเลตเชิงเลข เช่น เอเอสเค พีเอสเค เอฟเอสเค และคิวเอเอ็ม เป็นต้น การส่งสารสนเทศ การซิงโครไนซ์และการเข้ารหัสช่องสัญญาณ การประยุกต์ใช้งานระบบสื่อสารต่าง ๆ


14. ประมวลการเรียนรายวิชา

   14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป

                เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าใจถึงหลักการทำงานพื้นฐานของระบบสื่อสาร

   14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์

                              

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

จำนวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ 

         อาจารย์ 

บรรยาย

 

ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย 

ตนเอง 

บทนำ

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

พื้นฐานการสื่อสาร

บรรยาย 

นิรุทธ์ พรมบุตร

สัญญาณและระบบ

 ๖

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

ระบบสื่อสารอนาลอกAM(1)

บรรยาย 

นิรุทธ์ พรมบุตร

ระบบสื่อสารอนาลอกAM(2)

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

ระบบสื่อสารอนาลอกFM(1)

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

ระบบสื่อสารอนาลอกFM(2)

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

สอบกลางภาค  

-

-

-

 

 

ระบบสื่อสารดิจิตอล(มัลติเพลกซ์)

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๐

ระบบสื่อสารดิจิตอล(การส่งเชิงเลข)

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๑

ระบบสื่อสารดิจิตอล(การมอด)

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๒

ระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง

บรรยาย

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๓

ระบบสื่อสารดาวเทียม

บรรยาย 

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๔

บทนำระบบสื่อสารไร้สาย

บรรยาย กรณีศึกษา

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๕

ทบทวนระบบสื่อสาร

บรรยาย กรณีศึกษา 

นิรุทธ์ พรมบุตร

๑๖

สอบปลายภาค                             

-

-

-

-

-

 

รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา

๔๕

๙๐

 

   14.3 วิธีการจัดการเรียนการสอน

                บรรยาย ประกอบการจำลองระบบสื่อสารด้วย MATLAB

   14.4 สื่อการสอน

                แผ่นใส เครื่องฉายแผ่นใส ไฟล์ Power Point และ LCD Projector โปรแกรม MATLAB

    14.5 การวัดผลการเรียน

               สอบกลางภาค         35%        

               สอบปลายภาค        45%

               สอบย่อย              10%

               ความตั้งใจ             10%

15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ

    15.1    หนังสือหลัก

    15.2   หนังสืออ่านเพิ่มเติม 

  • ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ หลักการไฟฟ้าสื่อสาร สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
  • ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547.
  • บัณฑิต โรจน์อารยานนท์, หลักการไฟฟ้าสื่อสาร, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
  • ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ หลักการระบบสื่อสาร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2533.
  • John G. Proakis COMUNICATION SYSTEMS ENGINEERING Prentice Hall International, Inc., 2002. (Solution Manual)wow special price
  • Bruce Carlson, Communication Systems, McGraw-Hill Book Company, 2002. (Solution Manual)wow special price
  • Simon Haykin, Communication Systems, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 1994.
  • Ziemer Tranter, Principles of Communications: Systems, Modulation, and Noise, 4th Edition, John Wiley & Sons, Inc. 1995.
  • Leon W. Couch II, Modern Communication Systems: Principles and Applications, Prentice Hall International, Inc., 1995.

16. สถานที่

     ห้อง ท.539  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  

Tags : หลักการระบบสื่อสาร Principle of Communication

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view