http://niruth.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

ประวัติและผลงาน

 ติดต่อเรา

สื่อและการเผยแพร่

ใช้มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า กลางฝน เสี่ยงฟ้าผ่า? 6 สิ่งแนะนำข้อควรระวัง “ขณะฝนตกหนัก”

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย Do and Don

7 เคล็ดลับ "เรียนอย่างไรให้จบตามหลักสูตร 4ปี (แถมพ่วงดีกรีเกียรตนิยม)"

ชัวร์นะแม่ อย่าแชร์มั่ว : การชาร์จโทรศัท์ทิ้งไว้ทั้งวัน ควรทำหรือไม่ โทรผ่านไลน์ อันตรายจริงป่ะ ห้ามเอามือถือเปียกแช่ข้าวสาร

ชัวร์ก่อนแชร์ : คลื่นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi คลื่นมือถือ เป็นตัวเร่งโลกร้อน จริงหรือ?:คลื่นวิทยุ-คลื่นมือถือ รบกวนสมองได้จริงหรือ? พิสูจน์คลิปทำที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายจริงหรือ? กระป๋องน้ำอัดลมเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ได้จริงหรือ? สัญญาณ Wi-Fi อันตรายจริงหรือ?

วิศวกรรมศาสตร์

ข่าวสารและกิจกรรม

Physics

การบริหารจัดการ

อิสรภาพทางการเงิน(Financial Freedom)

หัวข้อวิจัยสนใจ(Interested Topic Research)และโครงการ

ปฎิทิน

« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

สถิติ

เปิดเว็บ06/06/2011
อัพเดท08/05/2024
ผู้เข้าชม79,709
เปิดเพจ121,876

สินค้า

iGetWeb.com
AdsOne.com

โครงการ R2R

โครงการ R2R

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ


การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routine to Research: R2R)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล
 ในปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคของการแข่งขัน บุคลากรในหน่วยงานและองค์การต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อให้ก้าวทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆให้มีความรู้ความสามารถ และมีการบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการปฎิรูประบบราชการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง   
การทำงานวิจัยจากงานประจำ [Routine to research: R2R] เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่ตนเองปฏิบัติอยู่และพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า R2R เป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนาคุณภาพการทำงานและการวิจัยที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยมี 4 ส่วนหลักที่สำคัญ คือ 
1) คำถามต้องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้น 
2) คนทำวิจัยต้องเป็นคนที่กำลังเผชิญปัญหา 
3) ผลลัพธ์ที่ได้คือปัญหาได้รับการแก้ไขและเกิดการบริการที่ดีขึ้น และ 
4) สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง
อย่างไรก็ตาม จากอดีตที่ผ่านมา พบว่าการพัฒนางานประจำให้เกิดเป็นงานวิจัยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหน่วยงานและองค์การต่างๆ เนื่องจากบ่อยครั้งที่บุคลากรคิดว่างานวิจัยเป็นงานที่ต้องทำโดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเป็นสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน  จึงทำให้เกิดความกลัวและไม่กล้าที่จะแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดคุณภาพด้วยการทำวิจัย   จึงทำให้การดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาในงานประจำไม่ได้นำมาพัฒนาต่อยอดไปเป็นงานวิจัย 
จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว งานทรัพยากรณ์บุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและบุคลากรทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุน สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นประจำและสามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพละสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการที่ต้องการได้ 
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นทั้งในการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ 
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจำของตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
1.บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ข้าราชการสาย ข-ค. พนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีตำแหน่งเทียบได้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสาย ข-ค)   
2.ผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ
* หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยมาก่อน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน ๓๐ คน ที่มีแนวคิดหรือมีแผนที่จะพัฒนางานประจำ

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

                -  อบรมและฝึกปฏิบัติ ระยะเวลา ๒ วัน คือ วันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม R114 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

                -  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (หลังจบการอบรม)

                -  ติดตามความคืบหน้าผลงาน เดือนละ ๑ ครั้ง ณ ห้องประชุม R114 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันและเวลา ขึ้นอยู่กับท่านวิทยากรกำหนด)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                งานทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษาโครงการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ๑.   ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการทำผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

                ๒.  ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องมีผลงานฉบับสมบูรณ์ ๑ เล่ม และสามารถนำผลงานนี้ไปใช้เสนอขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

                ๓.  ผู้เข้ารับการอบรม สามารถแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำผลงานแก่บุคลากรคนอื่นๆ ที่มีสนใจได้

                ๔.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับประโยชน์จากผลงานที่เกิดขึ้น ในด้านการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรตัวอย่างบทความ/หัวข้อ ทางวิชาการ R2R

 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้แบบจำลองของ Addie Model

 ความพึงพอใจในการบริการของงานทะเบียนและวัดผล

การวัดระดับความพึงพอใจ การใช้โปรแกรมช่วยสอน visual box (พี่ศิ IT)

การศึกษาแนวทางการจัดสอบ รายวิชาโปรเจค สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พี่เก๋ EE)

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เป้ HR)

การศึกษาปัญหาการทำงบประมาน จากเงินรายได้ (เปิ้ล FIN)

พฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดีย ของบุคลกร ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์รชตะ PR)

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน วิชา EGEE-218 (พี่ปิยะ EE)


แหล่งรายชื่อการประชุมวิชาการ ที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยสายสนับสนุนได้

Event Upcoming : งานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

Jun. 05, 2013 The Annual Conference on Fisheries 2013 ประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2556
Jun. 05, 2013  ประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36
Jun. 13, 2013 The Asian conference on Art and Cultures 2013
Jun. 13, 2013 FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013 "Empowering SMEs through Science and Technology"
Jun. 21, 2013 2013 The 2nd International Conference on Automatic Control and Mechatronic Engineering(ICACME2013)
Jun. 21, 2013 Sustainable Development Conference 2013: Green technology, Renewable energy and Environmental protection
Jun. 24, 2013 International Conference in Medicine and Public Health (ICMPH) 2013 - "Healthy Society beyond Frontiers"
Jun. 25, 2013 57th World Assembly of International Council on Education for Teaching (ICET 2013)
Jun. 27, 2013  การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2556 : สารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุค Open Access
Jun. 27, 2013 The 4th Critical Care Conference in Thailand (TSCCM 2013)
Jul. 04, 2013 Burapha University International Conference 2013 (BUU2013)
Jul. 04, 2013  ประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี 2556 หัวข้อ ระบบยา & ระบบสุขภาพ...ก้าวต่อไปของประเทศไทย
Jul. 07, 2013 20th International Congress on Sound and Vibration(ICSV20)
Jul. 15, 2013 5th RMUTNC & 4th RMUTIC การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
Jul. 17, 2013 National Genetics Conference 2013 (NGC2013) ประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 18

 Submission Deadline : วันสิ้นสุดส่งผลงาน

Jun. 15, 2013 The First Phuket International Symposium in Colorectal Disease
Jun. 15, 2013 The 2013 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2013)
Jun. 18, 2013 The 20th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2013)
Jun. 30, 2013 An International Conference on “Health Inequity and ASEAN Economic Community: A Regional Perspective” งานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 2
Jun. 30, 2013 4th International Conference on Teaching & Learning : Higher Learning in the ASEAN Context
Jun. 30, 2013 Asian Conference on Corporate Governance and Business Sustainability(ACCGBS2013)
Jun. 30, 2013 The First Asia Pacific Rubber Conference(APRC2013)
Jun. 30, 2013 ASEAN Plus2013 : The 2nd Regional Symposium on BIOSENSORS, BIODIAGNOSTICS BIOCHIPS 
Jul. 01, 2013 The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Product (fervaap2013)
Jul. 15, 2013 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 39) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (วทท 39)
Jul. 31, 2013 The 1st Asian Oncology Nursing Society Conference(AONS2013)
Aug. 01, 2013 3rd International Fisheries Symposium "Shaping Fisheries and Aquaculture Today for a Healthier Tomorrow"( IFS 2013)
Aug. 15, 2013  ประชุมวิชาการทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 (CNA2013)
Aug. 30, 2013  Bangkok International Student Conference 2013
Aug. 31, 2013 2013 Thailand International Dental Congress

Event List, Topic : Education | หัวข้อ : การศึกษา

Jun. 25, 2013 57th World Assembly of International Council on Education for Teaching (ICET 2013)
Oct. 31, 2013  Bangkok International Student Conference 2013
Nov. 13, 2013 4th International Conference on Teaching & Learning : Higher Learning in the ASEAN Context

Event List, Topic : Engineering | หัวข้อ : วิศวกรรมศาสตร์

Jun. 21, 2013 2013 The 2nd International Conference on Automatic Control and Mechatronic Engineering(ICACME2013)
Jul. 27, 2013 The 2013 Asia Symposium on Engineering and Information (ASEAI)
Oct. 16, 2013 The 27th ME-NETT Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand ประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27
Oct. 16, 2013 The 4th TSME International Conference on Machanical Engineering
Oct. 23, 2013 The 4th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2013)
Dec. 02, 2013 The 20th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2013)

 Event List, Topic : Information Technology | หัวข้อ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

Jun. 27, 2013  การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2556 : สารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุค Open Access
Aug. 14, 2013  การประชุมทางวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1
Sept. 04, 2013 The 2013 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2013)
Sept. 04, 2013 The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2013)
Sept. 11, 2013 Operations Research Network Conference 2013 การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556
Sept. 26, 2013 Software Expo Asia Conference 2013
Nov. 14, 2013 The 2nd Annual PSU Phuket International Conference 2013 การประชุมวิชาการนานาชาติ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 2

Event List, Topic : management | หัวข้อ : การบริหาร

Jul. 18, 2013 Technopreneur and corporate venture: a pathway to survive in global challenges ประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 : ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเส้นทางสู่โอกาสใหม่บนโลกแห่งการแข่งขัน

เรียบเรียง แนะนำโดย 

นิรุทธ์  พรมบุตร

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ R2R โดย งานทรัพยากรณ์บุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการการจัดการเทคโนโลยีจากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ปี 2557

(Technology Management for Routine to Research 2014)

 

ชื่อโครงการ

                การประชุมวิชาการการจัดการเทคโนโลยีจากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ปี 2557

                (Technology Management for Routine to Research  2014)

 

หลักการและเหตุผล

                ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับขอรัฐ รวมถึงการปฏิรูประบบราชการที่มีอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้บทบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

                การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและสามารถวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก งานวิจัยนี้ เกิดขึ้นมาจากปัญหาในกระบวนการทำงาน หรือความต้องการในการพัฒนากระบวนการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทำงานวิจัย อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆ สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงผู้บริหารสามารถนำข้อมูลจากผลงานวิจัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์ได้อย่างต่อเนื่อง

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน จึงได้จัดการประชุมวิชาการสายสนับสนุน เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการทำวิจัยในสายงานต่างๆ และเกิดความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน
 3. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

วัน เวลา และสถานที่

                วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง R 114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ จากสถาบันภาครัฐและเอกชน
 2. บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
 3. ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนทั้งสิ้น  100  คน

  

ผู้รับผิดชอบ

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการดำเนินงาน

                เป็นการเผยแพร่และเสนอผลงานทางวิชาการ

 

สถานที่ดำเนินการ

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยที่มาจากการปฎิบัติงานประจำ
 2. ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ในส่วนของผู้ทำผลงานวิจัย และผู้ที่ให้ความสนใจ
 3. เกิดการกระตุ้นให้บุคลากรแต่ละสถาบัน สร้างเครือข่ายการทำงานวิจัย และเกิดความร่วมมือกันระหว่างสถาบันมากขึ้น
 4. เกิดเป็นงานวิจัย และการพัฒนางาน นำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานของสายงานด้านต่างๆ             

 

รายละเอียดงบประมาณโครงการ

                ประมาณการรายรับ

-                    จากค่าลงทะเบียน (70 คน × 3000 บาท)                                              เป็นเงิน                   210,000                   บาท

รวมเป็นเงิน            210,000                   บาท

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

-                    ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน (5 คน × 2,000 บาท)             เป็นเงิน                   10,000                     บาท

-                    ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน × 10,000 บาท)                                 เป็นเงิน                   10,000                     บาท

-                    ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน (5 คน × 3,500 บาท)           เป็นเงิน                   17,500                     บาท

-                    ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินรางวัล (5 คน × 2,000 บาท)                    เป็นเงิน                   10,000                     บาท

-                    ค่ากระเป๋าเอกสาร (100 ใบ × 100 บาท)                                      เป็นเงิน                   10,000                     บาท

-                    ค่าเอกสารประกอบการประชุม (100 ชุด × 50 บาท)                         เป็นเงิน                   5,000                       บาท

-                    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน × 70 บาท × 1 มื้อ)                  เป็นเงิน                   7,000                       บาท

-                    ค่าอาหารกลางวัน (100 คน × 150 บาท × 1 มื้อ)                           เป็นเงิน                   15,000                     บาท

-                    ค่าวัสดุ                                                                                เป็นเงิน                   15,000                     บาท

-                    ค่าจัดทำ Proceeding (100 เล่ม × 80 บาท)                                 เป็นเงิน                   8,000                       บาท

-                    ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร                                                             เป็นเงิน                   10,000                     บาท

-                    ค่าโล่รางวัล                                                                          เป็นเงิน                   7,000                       บาท

-                    อื่นๆ                                                                                   เป็นเงิน                   3,000                       บาท                                                                                                        รวมเป็นเงิน            127,500                    บาท

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ในวงเงิน 127,500 บาท)

 

คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่                    /๒๕๕๖

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการการจัดการเทคโนโลยีจากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

 ปี ๒๕๕๗

-----------------------------

 

                                                ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการการจัดการเทคโนโลยีจากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ปี ๒๕๕๗ (Technology Management for Routine to Research 2014) ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีหรือเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ จากสถาบันภาครัฐและเอกชน บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๐๐ คน โดยกำหนด จัดการประชุมในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการจัดการประชุมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ในการจัดการประชุมวิชาการการจัดการเทคโนโลยีจากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ปี ๒๕๕๗ ดังนี้

 

๑.       อาจารย์ทรงพล                          องค์วัฒนกุล                         ที่ปรึกษา

๒.     ผศ.ดร.วรศิษฐ์                             ตรูทัศนวินท์                         ที่ปรึกษา

๓.      อาจารย์กัญจน์                            คณาธารทิพย์                       ที่ปรึกษา

๔.      รศ.ศุภชัย                                  นาทะพันธ์                           ที่ปรึกษา

๕.      ผศ.ดร.รุ่ง                                  กิตติพิชัย                            ที่ปรึกษา

๖.       อาจารย์วรวิทย์                           อิศรางกูร ณ อยุธยา               ประธานกรรมการ

๗.      อาจารย์นิรุทธ์                             พรมบุตร                             ประธานดำเนินงาน                           

๘.      นางจันทนา                                สุขรินทร์พรหม                      กรรมการ

๙.       นส.ดวงดาว                               อาตมียนันท์                        กรรมการ

๑๐.   นางอรุณี                                     จินะกา                               กรรมการ

๑๑.  นางวรวีร์                                     อยู่ชมสุข                             กรรมการ

๑๒. นส.เขมิกา                                    เชาวนศิลป์                           กรรมการ

๑๓. นายประสิทธิ์ศักดิ์                            พลูหอม                               กรรมการ

๑๔. นายคมธัช                                    วัฒนศิลป์                             กรรมการ

๑๕. นายมนตรี                                   เปรมเจริญ                             กรรมการ

๑๖. นส.นนท์หทัย                               วรวงศ์ไกรศรี                          กรรมการ

๑๗. นายแดง                                     ลมสูงเนิน                              กรรมการ

๑๘. นส.วรจรรย์                                 ไวยวาศ                                กรรมการ

๑๙.  นายมนต์ชัย                                กันสมบูรณ์                            กรรมการ

๒๐. นายชลิต                                     เกตุมณี                                กรรมการ

๒๑. นส.ปัทมา                                   อ้นวงษา                               กรรมการ

๒๒. นส. พรทิพย์                                 เล็กเจริญ                              กรรมการ

๒๓. นายธีรวัตร                                   สังวาลย์                               กรรมการและเลขานุการ

                               

ให้คณะกรรมการดำเนินงานทำหน้าที่ ดังนี้

๑.      กำหนดวัน เวลา สถานที่รวมทั้งการทำประชาสัมพันธ์และประสานงานในการจัดประชุม

๒.    จัดทำบทความ (Proceeding) และเอกสารเผยแพร่ของการประชุม

๓.     จัดหารายได้และดำเนินงานด้านการเงินสำหรับการจัดประชุม

๔.     จัดพิธีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผ็เข้าร่วมประชุม

๕.     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                                                สั่ง  ณ  วันที่                    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

                                                                                                            (นายวรวิทย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา)

                                                                                                               คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Tags : โครงการ R2R วิศว มหิดล

ความคิดเห็น

 1. 1
  อุมาพร  จันทรขันตี
  อุมาพร จันทรขันตี umateepu@hotmail.com 16/10/2014 10:06

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view